اعضای انجمن مدیریت کسب و کار ایران

اعضای حقیقی افتخاری

“شخصيت­هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‏‌هاي مورد توجه انجمن حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن، کمک‌های مؤثر و ارزنده­اي نموده باشند. می‏توانند به عضویت افتخاری انجمن درآیند.”
اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
اعضای افتخاری به پیشنهاد هیات ‌مدیره و قبول دعوت از طرف آنان، به‌ عنوان عضو افتخاری انجمن پذیرفته خواهند شد. اسامی اعضای افتخاری در هر یک از مجامع انجمن نیز اعلام‌شده و به تصویب مجمع خواهد رسید.
اعضای افتخاری دارای حق رأی در مجامع عمومی نیستند ولی می‌توانند در سایر فعالیت‌های علمی و ترویجی انجمن مشارکت داشته باشند.

[hfe_template id='1165']