اعضای انجمن مدیریت کسب و کار ایران

انجمن با دارا بودن بیش از 157 عضو فردی و موسسه ای یکی از فعال ترین انجمن های مدیریت اجرایی ایران می باشد. عضویت در انجمن مدیریت ایران به دو صورت حقیقی و حقوقی می باشد.
 
[hfe_template id='1165']