اعضای انجمن مدیریت کسب و کار ایران

انواع عضویت

درحال حاضر انجمن مدیریت اجرایی ایران دارای هفت نوع عضویت به شرح زیر می‌باشد:

1- حامیان برتر

2- اعضای حقوقی

3- اعضای حقیقی برجسته

4- اعضای حقیقی افتخاری

5- اعضای حقیقی پیوسته

6- اعضای حقیقی وابسته

7- اعضای حقیقی دانشجویی

 

[hfe_template id='1165']