اعضای انجمن مدیریت کسب و کار ایران

اعضای حقیقی وابسته

“افرادي كه داراي درجه كارشناسي مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دارای پنج سال سابقه مدیریت (پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی) باشند، می­توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.”

اعضای وابسته دارای حق رأی در مجامع عمومی نیستند ولی می‌توانند در سایر فعالیت‌های علمی و ترویجی انجمن مشارکت داشته باشند.

[hfe_template id='1165']