آرشیو رخدادهای تخصصی انجمن مدیریت کسب و کار ایران

برگزاری اولین کنفرانس هوش تجاری ایران

اولین کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران در تاریخ 20 آبان 95 برگزار خواهد شد. مهلت ارسال مقالات، 20 مرداد 95 می باشد که نتایج داوری مقالات تا تاریخ 20 شهریور 95 اعلام خواهد شد. در ضمن، برای اعضای انجمن مدیریت اجرایی ایران 20 درصد تخفیف منظور شده است.

[hfe_template id='1165']