انجمن مدیریت کسب و کار ایران

تاریخچه

در سال 1375 به همت جمعي از دانشجویان دوره هاي کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشکده مدیریت و پشتيباني و راهنمايي هاي ارزشمند تني چند از مديران و استادان گرانقدر سازمان «سازمان مدیریت صنعتی» از جمله استاد سيد جعفر مرعشي مديرعامل (وقت) سازمان، آقاي دكتر مرتضي عمادزاده (رئيس هيئت علمي دانشكده مديريت سازمان) و تلاش و همكاري تعدادي از مديران ارشد بنگاه هاي كشور، گام هاي نخستين براي پايه ريزي يو نهاد علمي غيرانتفاعي متشكل از استادان، دانش آموختگان و دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت اجرايي و ديگر شاخه ها و گرايش هاي رشته مديريت، همچنين ديگر مديران مجرب دانش آموخته دوره هاي كارشناسي مديريت برداشته شد. در تاریخ 20 آبان 1375، تاسیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران مورد تایید کمیسیون انجمن هاي علمی ایران قرار گرفت. سپس، نخستین انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن برگزار شد و فعالیت هیئت مدیره با تهیه اساسنامه و اقدام براي انجام مراحل قانونی ثبت انجمن نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان تهران آغاز گردید. بر اثر تلاش هاي ياد شده، انجمن مدیریت کسب و کار ایران با شماره ي ثبت 9686 در تاریخ 16 شهریور 1376 نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید و فعاليت قانوني خود را تحت نظارت كميسيون انجمن هاي علمي ايران (معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) آغاز نمود.

[hfe_template id='1165']