درباره انجمن مدیریت کسب و کار ایران

در تاریخ 20 آبان 1375، تاسیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران مورد تایید کمیسیون انجمن هاي علمی ایران قرار گرفت. سپس، نخستین انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن برگزار شد و فعالیت هیئت مدیره با تهیه اساسنامه و اقدام براي انجام مراحل قانونی ثبت انجمن نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان تهران آغاز گردید. بر اثر تلاش هاي ياد شده، انجمن مدیریت کسب و کار ایران با شماره ي ثبت 9686 در تاریخ 16 شهریور 1376 نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید و فعاليت قانوني خود را تحت نظارت كميسيون انجمن هاي علمي ايران (معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) آغاز نمود…

اعضای هیأت مؤسس

آقایان و خانمها: سید جعفر مرعشی، مرتضی عمادزاده، خدایار ابیلی، اله کرم میرزایی، مرتضی ایمانی راد، حمید رحیمیان، سعید قاضی طباطبایی، رضا رمضانی، مهدی ثقفی، احمد کاویانی، محمود مسافرین، حسن چراغی، محمد شکیب رهنما، اسماعیل مسگر­پور طوسی، محمود نورهان، محمود عبدالهی نمین، داوود معمارزاده، حمیدرضا ارجمندی، فریبا پاکروش

اعضای هیأت مدیره

لازم به ذکر است که؛ مدّت فعالیت اعضای هیأت مدیره در هر یک از دوره های اول، دوم، و سوم؛ دو سال، و از دوره چهارم به بعد به سه سال افزایش یافته است. همچنین، تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره در هر یک از دوره های اول، دوم، سوم، چهارم؛ 7 نفر بودند. از طرفی، از تیر ماه 1384، در پی افزایش مدت فعالیت هیأت مدیره، به سه سال، تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره به پنج نفر کاهش یافت.

[hfe_template id='1165']