انجمن مدیریت کسب و کار ایران

اساسنامه

به نام خدا
اساسنامه انجمن مدیریت اجرایی ایران

فصل اول- كلیات و اهداف:

ماده 1: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی دانش مدیریت اجرایی و توسعه كمّی و كیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط، انجمن مدیریت اجرایی ایران كه از این پس در این اساسنامه ” انجمن” نامیده می شود، تشكیل می گردد.

ماده 2: انجمن، مؤسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می كند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن، نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده 3: مركز انجمن در شهر تهران به نشانی خیابان کریم خان زند- نبش خیابان شهید دکتر عضدی (آبان شمالی) ساختمان علامه طباطبایی- طبقه دوم می باشد و شعب آن پس از موافقت كمیسیون انجمن های علمی ایران می تواند در هر منطقه از كشور تشكیل شود.
تبصره: هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مركز اصل انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه كثیرالانتشار اعلام شود و كتباً به اطلاع كمیسیون انجمن های علمی ایران در معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری برسد.

ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدّت نامحدود تشكیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

فصل دوم- وظایف و فعالیت ها:

ماده 5: به منظور نیل به هدف های مذكور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملّی و بین المللی توسط محققان و متخصصانی كه به گونه-ای با علم مدیریت اجرایی سر وكار دارند.
2-5- همكاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه های علمی موضوع فعالیت انجمن.
3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.
5-5- تشكیل گردهمایی های علمی در سطح ملّی، منطقه ای، و بین المللی.
6-5- انتشار كتب و نشریات علمی در رابطه با موضوع فعالیت.

فصل سوم- انواع و شرایط عضویت:

1-6- عضویت پیوسته
مؤسسان انجمن و كلیه افرادی كه حداقل دارای درجه كارشناسی ارشد باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره: بجز رشته مدیریت اجرایی، دارندگان درجه کارشناسی ارشد یا دکتری در دیگر رشته ها، به شرط دارا بودن حداقل پنج سال سابقه مدیریت یا سه سال سابقه عضویت در هیأت علمی دانشگاه های معتبر می-توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
2-6- عضویت وابسته
افرادی كه دارای درجه كارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و دارای پنج سال سابقه مدیریت (پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی) باشند، می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.
3-6- عضویت دانشجویی
كلیه دانشجویانی كه به شرح بند 1-6 مشغول به ادامه تحصیل می باشند، می توانند به عضویت دانشجویی انجمن درآیند.
4-6- عضویت افتخاری
شخصیت های ایرانی و خارجی كه مقام علمی آنان در زمینه های مورد توجه انجمن حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن، كمك های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.
5-6- عضویت حقوقی
کلیه اشخاص حقوقی كه در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط با اهداف و وظایف انجمن فعالیت دارند، می توانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره: اعضای حقوقی، به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده 7: هر یك از اعضای انجمن، سالانه مبلغی را كه میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد كرد.
تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی كند.
تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 8: خاتمه عضویت
عضویت در یكی از موارد زیر خاتمه می یابد:
1-8- استعفای كتبی
2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیأت مدیره انجمن است.

فصل چهارم: اركان انجمن

ماده 9: اركان اصلی انجمن عبارتند از:
الف- مجمع عمومی ب: هیأت مدیره ج: بازرس (بازرسان)

الف: مجمع عمومی
ماده 10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشكیل می شود.
1-10- مجمع عمومی عادی، سالی یكبار تشكیل می شود و با حضور نصف به علاوه یك از تعداد كل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اكثریت آرا معتبر است.
2-10- مجمع عمومی فوق العاده، برحسب ضرورت، با دعوت هیأت مدیره یا دعوت بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای كتبی تعداد یك سوم از اعضای پیوسته تشكیل می شود. مجمع عمومی فوق العاده با حضور نصف به علاوه یك از تعداد كل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی دو سوم حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
3-10- چنانچه در دعوت نخست، جلسه مجمع عمومی رسمیت نیابد، جلسه دوم با هر تعداد اعضای پیوسته حاضر در جلسه به رسمیت خواهد رسید. اخذ آرای مجمع عمومی عادی یا فوق العاده می تواند به صورت مکاتبه ای؛ قبل از برگزاری مجمع و بر اساس آیین نامه ای که توسط هیأت مدیره تدوین می شود، انجام پذیرد.
4-10- در صورتیكه تشكیل مجمع عمومی عادی بیش از یكبار در سال ضرورت یابد، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تشكیل می گردد. شرایط دعوت و چگونگی رسمیت جلسه و اعتبار تصمیمات آن، عیناً مثل مجمع عمومی عادی می باشد.
تبصره 1: دعوت برای تشكیل مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده به صورت كتبی یا آگهی در روزنامه كثیرالانتشار به عمل خواهد آمد. تاریخ تشكیل جلسه نباید از تاریخ دعوت یا تاریخ آگهی از بیست روز كمتر و از چهل روز بیشتر باشد. دعوت به جلسه دوم نیز به صورت كتبی یا با آگهی در روزنامه كثیرالانتشار با درج دستور جلسه خواهد بود. فاصله دو جلسه مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده نباید از بیست روز كمتر و از چهل روز بیشتر باشد.
تبصره 2: یك سوم از تعداد كل اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشكیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند، مشروط بر آنكه هیأت مدیره و نیز بازرس (بازرسان) انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشند. در چنین حالتی، اعضای متقاضی تشكیل مجمع عمومی فوق العاده بایستی با اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق العاده از کمیسیون انجمن های علمی ایران، در آگهی دعوت به مجمع، نسبت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرس (بازرسان) انجمن تصریح نمایند.
تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیأت رئیسه مجمع عمومی از میان اعضای پیوسته متقاضی تشكیل مجمع انتخاب خواهند شد.
تبصره 4: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات آن با دو سوم آرا معتبر است.

ماده 11: وظایف مجامع عمومی
الف- مجمع عمومی عادی
1-11- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)
2-11- تصویب خط مشی انجمن
3-11- بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)
4-11- تعیین میزان حق عضویت اعضای انجمن
5-11- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.
ب- مجمع عمومی فوق العاده
1- 11- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
2-11- عزل هیأت مدیره یا بازرسان
3- 11- تصویب انحلال انجمن
تبصره 1: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمن های علمی ایران رسمیت می یابد.
تبصره 2: مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مركب از یك رئیس، یك منشی و دو ناظر اداره می شوند.
تبصره 3: اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب می شوند.
تبصره 4: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین كسانی باشند كه خود را برای انتخاب هیأت مدیره و بازرس نامزد كرده اند.

پ: هیأت مدیره
ماده 12: هیأت مدیره انجمن مركب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد كه هر سه سال یكبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شود.
تبصره1: هیچیك از اعضای اصلی یا علی البدل هیأت مدیره نمی توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شوند.

تبصره 2: حداکثر دو نفر اعضای مشمول تبصره 1، در صورت کسب حداقل سه چهارم آرای حاضران در مجمع عمومی می توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیأت مدیره درآیند.
تبصره 3: مدرک تحصیلی اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن باید مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری باشد.
تبصره4: حق تقدم برای عضویت در هیأت مدیره با اعضای هیأت علمی دانشگاه های معتبر کشور مطابق با مصوبات کمیسیون انجمن های علمی است.
تبصره 5: حداكثر دو نفر از اعضای هیأت موسس انجمن، به شرط كسب بیش از پنجاه درصد آرای مجمع عمومی، می توانند بدون محدودیت به صورت پی در پی به عضویت هیأت مدیره انجمن درآیند.
1-12- عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.
2-12- هیأت مدیره حداكثر تا یك ماه پس از انتخاب شدن، تشكیل جلسه داده و با رأی كتبی از میان خود، نسبت به انتخاب رئیس هیأت مدیره، نایب رئیس هیأت مدیره، دبیر انجمن، و خزانه دار انجمن (جمعاً چهار نفر) اقدام می نماید.
3-12- كلیه اسناد تعهّدآور و اوراق بهادار با امضای خزانه دار انجمن و یك نفر از دو نفر رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره یا دبیر انجمن همراه با مهر انجمن معتبر است.
4-12- هیأت مدیره موظف است بر حسب نیاز حداقل هر یك ماه یكبار تشكیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا دعوت تلفنی با تاریخ تشكیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز است.
5-12- جلسات هیأت مدیره با حضور اكثریت اعضای اصلی هیأت مدیره، رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اكثریت آرای موافق، معتبر است.
6-12- كلیه مصوّبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضای حاضر در جلسه، در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می شود.
7-12- شركت اعضای هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره ضروری است و غیبت هر یك از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حكم استعفای عضو غایب خواهد بود.
8-12- در صورت استعفا، بركناری یا فوت هر یك از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
9-12- شركت بازرس (بازرسان) در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.
10-12- هیأت مدیره موظف است ظرف حداكثر چهارماه پیش از پایان دوره تصدی خود، نسبت به فراخوانی مجمع عمومی برای انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به كمیسیون انجمن های علمی ایران ارسال نماید.
تبصره: هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی كمیسیون انجمن های علمی ایران (معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری) مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده 13: هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
2-13- تشكیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آن ها.
3- 13- هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را كه ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فك رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول كه مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.
4-13- جز درباره موضوعاتی كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مدیره كلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می باشد.
5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.
6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وكیل و حق توكیل غیر.
7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شركت در مجامع علمی داخلی و خارجی.
8-13- اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چهارچوب وظایف انجمن.
9-13- جلب هدایا و كمك های مالی.
10-13- اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی.
11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری كشور.
12-13- ارسال گزارش های لازم به كمیسیون انجمن های علمی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

ج: بازرس یا بازرسان انجمن
ماده 14: مجمع عمومی عادی یك نفر را به عنوان بازرس اصلی و یك نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب می نماید.
تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان انجمن، بلامانع است.

ماده 15: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:
1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
2-15- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملكرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.
3-15- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
تبصره: كلیه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد.

فصل پنجم- گروه های علمی انجمن

ماده 16: انجمن می تواند گروه ها و كمیته های زیر را تشكیل دهد كه بر اساس شرح وظایفی كه از سوی هیأت مدیره تعیین می شود به فعالیت می پردازند:
1) گروه های تخصصی
2) كمیته آموزش و پژوهش
3) كمیته انتشارات
4) كمیته آمار و اطلاعات
5) كمیته پذیرش و روابط عمومی
6) كمیته گردهمایی های علمی
1-16- تهیه و تصویب آیین نامه تشكیل گروه ها و كمیته ها با هیأت مدیره انجمن است.
2-16- انجمن مجاز به تشکیل گروه ها و کمیته های دیگری که بر حسب نیاز احساس می شود، نیز می باشد.

فصل ششم- بودجه و موارد متفرقه

ماده17: منابع مالی انجمن عبارتند از:
1-17- حق عضویت اعضا
2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای
3-17- دریافت هدایا و كمك ها
4-17- كلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهد شد.

ماده 18: درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به كمیسیون انجمن های علمی ایران (معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری) ارسال خواهد شد.
تبصره: سال مالی انجمن از ابتدای فروردین ماه هر سال خورشیدی تا پایان اسفند ماه همان سال خورشیدی می باشد.

ماده 19: كلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانك های كشور نگهداری می شود.
ماده 20: هیچیك از مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یك آن ها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با انجمن نمایند.
ماده 21: كلیه مدارك و پرونده های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مركزی انجمن نگهداری می شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده 22: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب كمیسیون انجمن های علمی ایران (معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری) معتبر خواهد بود.
ماده23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن، حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند.
ماده 24: در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع، هیأت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هیأت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها، كلیه دارایی های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری به یكی از موسسات آموزشی یا پژوهشی كشور واگذار كند.
ماده 25: اصلاحیه حاضر اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 56 زیر ماده، و 23 تبصره در جلسه مورخ 01/12/1392 مجمع عمومی فوق العاده انجمن به تصویب رسید.

محل امضای هیأت رئیسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) مورخ 01/12/1392

رئیس مجمع ناظر مجمع
دكتر رضا خاكی مهندس حسن چراغی

ناظر مجمع منشی مجمع
مهندس احمد صلواتی پور مهندس افسر تدین خواه

[hfe_template id='1165']