آقای علیرضا یعقوب زاده بعنوان رئیس کمیته تخصصی مدیریت کلینیک های درمانی انجمن مدیریت کسب و کار ایران منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر محمد هادی عسگری رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران، جناب آقای علیرضا یعقوب زاده ب...

ادامه مطلب