نمایش یک نتیجه

جلسه نقد کتاب طرح ریزی کسب و کارها نوشته آقای دکتر محمدرضا حمیدی زاده

جلسه نقد کتاب طرح ریزی کسب و کارها نوشته آقای دکتر محمدرضا حمیدی زاده با حضور ایشان از طرف انجمن علمی بازاریابی ایران روز بیست و دو مهر ماه انجام می گیرد. در این جلسه پرفسور حسین وظیفه دوست رییس انجمن علمی بازاریابی ایران و آقای دکتر مهرانی رییس شعبه تهران انجمن علمی بازاریابی ایران در خانه کتاب به نقد کتاب می پردازند.