پایگاه دانش انجمن مدیریت کسب و کار ایران

منابع انسانی

رهبري سازماني و توانمندسازي منابع انساني در مدل راهبردي مديريت دانش

 

رهبري سازماني و توانمندسازي منابع انساني در مدل راهبردي مديريت دانش

 

در اين مقاله به نقش رهبري سازمان در ايجاد سازمان هاي يادگيرنده و دانش بنياد از طريق توانمندسازي و توسعه پايدار منابع انساني، با استفاده از مفاهيم مديريت دانش پرداخت مي شود. امروزه سرعت تغيير در خدمات و كالاها و همچنين جهاني شدن اقتصاد تاثير خود را به گونه اي در تمامي بنگاه هاي اقتصادي نمايان كرده كه رفتار و فرهنگ مردم و كاركنان سازمان ها تحت تأثير اين تغييرات قرارگرفته است. رشد اطلاعات و دانش بسيار سريع و نمايي شده كه در نتيجه ديدگاهي براي توسعه فرآيندها بر پايه توسعه مديريت دانش سازماني در ارتباط با فرآيندهاي شغلي بروزكرده است. در اين ديدگاه، بخش عظيمي از تغيير فرآيندهاي شغلي ازطريق تغييرات توانمندي هاي ايجاد و مديريت دانش فرآيندهاي كاري و محيط آن پديد آمده است. 

[hfe_template id='1165']