جناب آقای امیرطه نوروزی رئیس کمیته کسب و کار های صنعت ساختمان انجمن مدیریت کسب و کار ایران شد

طی حکمی از سوی دکتر محمدهادی عسگری رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران جناب آقای مهندس امیرطه نوروزی ر...

ادامه مطلب