دکتر محمدی در ششمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی، گواهینامه و ارزشنامه مشارکت فعال دریافت کرد

سرکار خانم دکتر رؤیا محمدی رئیس محترم کمیته صادرات و واردات انجمن مدیریت کسب و کار ایران انجمن م...

ادامه مطلب