انجمن مدیریت کسب و کار ایران حامی دومین کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال، فرصتها و چالشهای کسب و کار شد

طی حکمی دکتر کاظم بدیعی خیر آبادی در دومین کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال، فرصتها و چالشهای کسب و ک...

ادامه مطلب