آقای دکتر محمد آزادی رئیس کلینیک تخصصی استانداردسازی کسب و کار انجمن مدیریت کسب و کار ایران شد

طی حکمی از سوی دکتر محمد هادی عسگری رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران، جناب آقای دکتر محمد آزادی به ...

ادامه مطلب