درباره انجمن مدیریت کسب و کار ایران

سابقه تدریس رشته مدیریت کسب و کار در ایران

MBA در دانشگاههـــــای ایــــــران

در حال حاضر 9 دانشگاه در ایران در رشته MBA و در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرند. که عبارتند از:

 ۱- دانشگاه شــــریف

 ۲- دانشگـــاه تهـــــران

 ۳- دانشگاه علامـــــــه طباطبایــــی

 ۴- دانشگاه علـــم و صنعت

 ۵- سازمان مدیــــریت صنعتـــــی

 ۶- دانشگاه علـــوم و فنـــون مازنـــــدران

  ۷- دانشگاه کیـــــش

۸- دانشگاه مــــالک اشتـــــــر

۹- دانشگاه شاهـــــرود

 ۱۰- دانشگـــاه آزاد

[hfe_template id='1165']