پروفسور حسنعلی آقاجانی یکسال دیگر رئیس شعبه استان مازندران انجمن مدیریت کسب و کار ایران شد

طی حکمی از سوی دکتر محمد هادی عسگری رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران، آقای پروفسور حسنعلی آقاجانی ب...

ادامه مطلب