آقای علیرضا یعقوب زاده بعنوان رئیس کمیته تخصصی مدیریت کلینیک های درمانی انجمن مدیریت کسب و کار ایران منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر محمد هادی عسگری رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران، جناب آقای علیرضا یعقوب زاده ب...

ادامه مطلب

آقای دکتر امید اشکانی بدلیل عملکرد مطلوب کمیته تخصصی کسب و کارهای صنایع متالوژی و مهندسی مواد ، بعنوان رئیس کمیته مذکور برای یک سال دیگر منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر محمد هادی عسگری رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران، آقای دکتر امید اشکانی بدلیل ع...

ادامه مطلب