انجمن مدیریت کسب و کار ایران حامی دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در حسابداری، حسابرسی و امور مالی شد

انجمن مدیریت کسب و کار این حامی معنوی دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در حسابداری، حسابرسی و امور م...

ادامه مطلب

انجمن مدیریت کسب و کار ایران حامی دومین کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال، فرصتها و چالشهای کسب و کار شد

طی حکمی دکتر کاظم بدیعی خیر آبادی در دومین کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال، فرصتها و چالشهای کسب و ک...

ادامه مطلب