اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار
تاریخ برگزاری 15 الی 20 بهمن ماه 1400
محل برگزاری: مرکز همایش های بین المللی وزارت کشور
جناب آقای دکتر پرویز درگی رئیس شورای عالی راهبردی کنفرانس
جناب آقای دکتر محمدرضا انبیائی دبیر شورای عالی راهبردی
جناب آقای دکتر محمدهادی عسگری عضو شورای عالی راهبردی
جناب آقای دکتر اسماعیل سعادت فرد عضو شورای عالی راهبردی
جناب آقای دکتر اسماعیل سعادت فرد دبیر علمی کنفرانس
جناب آقای سعید محمدی دبیر اجرائی کنفرانس
جناب آقای هومن شمس مدیر اجرائی کنفرانس
جناب آقای اسمعیل غلامی مدیر روابط عمومی کنفرانس
شرکت پترو آموزش یارا مشاور و مجری برگزاری کنفرانس
آدرس وب سایت کنفرانس