موسسین انجمن

دکتر سیدمحمدجعفر مرعشی شوشتری

دکتر مرتضی عماد زاده

دکتر خدایار ابیلی

دکتر اله کرم میرزائی تشنیزی

دکتر مرتضی ایمانی راد

دکتر حمید رحیمیان

دکتر سعید قاضی طباطبائی

دکتر رضا رمضانی خورشید دوست

مهندس مهدی ثقفی

دکتر احمد کاویانی

دکتر محمود مسافرین

مهندس حسن چراغی

دکتر فریبا پاکروش

مرحوم دکتر محمد شکیب رهنما

مهندس اسماعیل مسگرپور طوسی

دکتر محمود نورهان

دکتر محمود عبدالهی نمینی

دکتر داود معمارزاده

دکترحمیدرضا ارجمندی

­

­

­

دکتر سیدمحمدجعفر مرعشی شوشتری

رئیس هیئت مدیره

مرحوم دکتر محمد شکیب رهنما

نائب رئیس هیئت مدیره

مهندس حسن چراغی

دبیر هیئت مدیره

دکتر خدایار ابیلی

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر مرتضی عماد زاده

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر احمد کاویانی

عضو اصلی هیئت مدیره

مهندس مهدی ثقفی

عضو اصلی هیئت مدیره

مهندس اسماعیل مسگرپور طوسی

عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر رضا رمضانی خورشید دوست

عضو علی البدل هیئت مدیره

­

­

­

دکتر سیدمحمدجعفر مرعشی شوشتری

رئیس هیئت مدیره

مهندس مهدی ثقفی

نائب رئیس هیئت مدیره

مهندس حسن چراغی

دبیر هیئت مدیره

مرحوم دکتر محمد شکیب رهنما

خزانه دار

دکتر خدایار ابیلی

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر مرتضی عماد زاده

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر احمد کاویانی

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر رضا رمضانی خورشید دوست

عضو علی البدل هیئت مدیره

مهندس اسماعیل مسگرپور طوسی

عضو علی البدل هیئت مدیره

­

­

­

مهندس مهدی ثقفی

رئیس هیئت مدیره

مهندس اسماعیل مسگرپور طوسی

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر فاطمه پورفرد

دبیر هیئت مدیره

دکتر خدایار ابیلی

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتراحمد کاویانی

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر اله کرم میرزائی تشنیزی

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر سعید قاضی طباطبایی

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر سیدمحمد حسینی زیدآبادی

عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر حمیدرضا ارجمندی

عضو علی البدل هیئت مدیره

­

­

­

دکتر مرتضی عمادزاده

رئیس هیئت مدیره

مهندس مهدی ثقفی

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر فاطمه پورفرد

دبیر هیئت مدیره

دکتر احمد صلواتی پور

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر زهرا اصغرپورسرابی

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر رضا کامران اعتماد مقدم

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر مسعود غنی زاده

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر سعید امامی

عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر اکبر دیسفانی

عضو علی البدل هیئت مدیره

­

­

­

دکتر مرتضی عمادزاده

رئیس هیئت مدیره

مهندس مهدی ثقفی

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر فاطمه پورفرد

دبیر هیئت مدیره

دکتر احمد صلواتی پور

عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار

دکتر مسعود غنی زاده

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر زهرا اصغرپورسرابی

عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر سعید امامی

عضو علی البدل هیئت مدیره

­

­

­

دکتر مرتضی عمادزاده

رئیس هیئت مدیره

دکتر مسعود غنی زاده

نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار

مهندس ناصر صادقی فرد

دبیر و عضو اصلی

دکتر خدایار ابیلی

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر حمید رحیمیان

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر کامران اعتماد مقدم

عضو علی البدل

دکتر فیروزه قنات آبادی

عضو علی البدل

­

­

­

دکتر خدایار ابیلی

رئیس هیئت مدیره

دکتر پرویز درگی

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر نسرین مهرآئین

عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار

مهندس حمید مسگرپورطوسی

عضو اصلی هیئت مدیره و دبیر

دکتر سعید امامی

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر مسعود غنی زاده

بازرس اصلی

دکتر افسر تدین خواه

عضو علی البدل

دکتر رضا خوش دامن

بازرس علی البدل

­

­

­

پروفسور حسین وظیفه دوست

هیئت مدیره

دکتر پرویز درگی

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر نسرین مهرآئین

عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار

دکتر رضا خوش دامن

دبیر هیئت مدیره

دکتر افسر تدین خواه

عضو اصلی هیئت مدیره

مهندس حمید مسگرپورطوسی

بازرس اصلی

پروفسور زهره دهدشتی شاهرخ

عضو علی البدل

دکتر علیرضا داداشی

عضو علی البدل

دکتر اسماعیل سعادت فرد

بازرس علی البدل

­

­

­

دکتر پرویز درگی

رئیس هیئت مدیره

دکتر محمدهادی عسگری

نائب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا انبیائی

دبیرکل

دکتر علی بنیادی نائینی

خزاله دار و عضو اصلی

دکتر عبدالحسین کرم پور

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر سیدسعید میرواحدی

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر امید اشکانی

عضو علی البدل

دکتر افسر تدین خواه

عضو علی البدل

دکتر علیرضا داداشی

بازرس اصلی

دکتر اسماعیل سعادت فرد

بازرس علی البدل

­

­

­

دوره نهم

از تاریخ 1400/12/15 الی 1401/11/02

دکتر محمدهادی عسگری

رئیس هیئت مدیره

دکتر افسر تدین خواه

نائب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا انبیائی

دبیرکل

دکتر سیدسعید میرواحدی

عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار

دکتر علی بنیادی نائینی

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر امید اشکانی

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر علیرضا داداشی

بازرس اصلی

دکتر اسماعیل سعادت فرد

بازرس علی البدل