موسسین انجمن
جناب آقای دکتر سیدجعفر مرعشی
جناب آقای دکتر مرتضی عمادزاده
جناب آقای دکتر خدایار ابیلی
جناب آقای دکتر اله کرم میرزائی
جناب آقای مرتضی ایمانی راد
جناب آقای حمید رحیمیان
جناب آقای سعید قاضی طباطبائی
جناب آقای دکتر رضا رمضانی
جناب آقای دکتر مهدی ثقفی
جناب آقای احمد کاویانی
جناب آقای محمود مسافرین
جناب آقای مهندس حسن چراغی
سرکار خانم فریبا پاکروش
جناب آقای دکتر محمد شکیب رهنما
جناب آقای مهندس اسماعیل مسگرپور
جناب آقای محمود نورهان
جناب آقای محمود عبدالهی نمین
جناب آقای داود معمارزاده
جناب آقای حمیدرضا ارجمندی
دوره اول هیأت مدیره
شروع: 16/06/1373 پایان: 16/06/1376
نام و نام خانوادگی سمت
جناب آقای دکتر جعفر مرعشی رئیس هیات مدیره
جناب آقای دکتر محمد شکیب رهنما نائب رئیس هیات مدیره
حناب آقای مهندس حسن چراغی دبیر
جناب آقای دکتر خدایار ابیلی عضو اصلی هیات مدیره
جناب آقای دکتر مرتضی عماد زاده عضو اصلی هیات مدیره
جناب آقای احمد کاویابی عضو اصلی هیات مدیره
جناب آقای مهندس مهدی ثقفی عضو اصلی هیات مدیره
جناب آقای مهندس اسماعیل مسگرپور طوس عضو علی البدل هیات مدیره
جناب آقای دکتر رضا رمضانی عضو علی البدل هیات مدیره
دوره دوم هیأت مدیره
شروع: 16/06/1376 پایان: 22/12/1380
نام و نام خانوادگی سمت
جناب آقای دکتر جعفر مرعشی رئیس هیات مدیره
جناب آقای دکتر مهدی ثقفی نایب رئیس هیات مدیره
جناب آقای دکتر محمد شکیب رهنما خزانه دار
جناب اقای مهندس حسن چراغی دبیر هیات مدیره
جناب آقای دکتر خدایار ابیلی عضو اصلی هیات مدیره
جناب آقای دکتر مرتضی عمادزاده عضو اصلی هیات مدیره
جناب آقای احمد کاویانی عضو اصلی هیات مدیره
جناب آقای مهندس اسماعیل مسگرپور طوسی عضو علی البدل هیات مدیره
جناب آقای دکتر رضا رمضانی عضو علی البدل هیات مدیره
دوره سوم هیأت مدیره
شروع: 22/12/1380 پایان: 22/12/1383
نام و نام خانوادگی سمت
جناب آقای مهندس مهدی ثقفی رئیس هیات مدیره
جناب آقای مهندس اسماعیل مسگرپور طوسی نایب رئیس هیات مدیره
سرکار خانم فاطمه پور فرد دبیر هیات مدیره
جناب آقای ابراهیم سعیدنیا عضو اصلی هیات مدیره
جناب آقای دکتر خدایار ابیلی عضو اصلی هیات مدیره
جناب آقای دکتر اله کرم میرزایی عضو اصلی هیات مدیره
جناب آقای دکتر سعید قاضی طباطبایی عضو اصلی هیات مدیره
جناب آقای سید محمد حسینی زیدآبادی عضو علی البدل هیات مدیره
جناب آقای حمیدرضا ارجمندی عضو علی البدل هیات مدیره
دوره چهارم هیأت مدیره
شروع: 22/12/1383 پایان: 22/12/1386
نام و نام خانوادگی سمت
جناب آقای دکتر مرتضی عماد زاده رئیس هیات مدیره
جناب آقای مهندس مهدی ثقفی نایب رئیس هیات مدیره
جناب آقای مهندس فاطمه پورفرد دبیر هیات مدیره
جناب آقای مهندس احمد صلواتی پور عضو اصلی هیات مدیره
سرکار خانم زهرا اصغر پور سرابی عضو اصلی هیات مدیره
جناب آقای دکتر رضا کامران اعتماد مقدم عضو اصلی هیات مدیره
جناب آقای دکتر مسعود غنی زاده عضو اصلی هیات مدیره
جناب آقای سعید امامی عضو علی البدل
جناب آقای اکبر دیسفانی عضو علی البدل
دوره پنجم هیأت مدیره
شروع: 22/12/1386 پایان: 22/12/1389
نام و نام خانوادگی سمت
جناب آقای دکتر مرتضی عماد زاده رئیس هیات مدیره
جناب آقای مهندس مهدی ثقفی نایب رئیس هیات مدیره
جناب آقای مهندس فاطمه پورفرد دبیر
جناب آقای مهندس احمد صلواتی پور عضو اصلی هیات مدیره و خزانه دار
جناب آقای دکتر مسعود غنی زاده عضو اصلی هیات مدیره
جناب آقای سعید امامی عضو علی البدل
سرکار خانم زهرا اصغر پور سرابی عضو علی البدل
دوره ششم هیأت مدیره
شروع: 22/12/1389 پایان: 22/12/1392
نام و نام خانوادگی سمت
جناب آقای دکتر مرتضی عماد زاده رئیس هیات مدیره
جناب آقای دکتر مسعود غنی زاده نایب رئیس هیات مدیره و خزانه دار
جناب آقای مهندس ناصر صادقی فرد دبیر و عضو اصلی هیات مدیره
جناب آقای دکتر خدایار ابیلی عضو اصلی هیات مدیره
جناب آقای دکتر حمید رحیمیان عضو اصلی هیات مدیره
جناب آقای دکتر کامران اعتماد مقدم عضو علی البدل
سرکار خانم دکتر فیروزه قنات آبادی عضو علی البدل
دوره هفتم هیأت مدیره
شروع: 22/12/1392 پایان: 22/12/1395
نام و نام خانوادگی سمت
جناب آقای دکتر خدایار ابیلی رئیس هیات مدیره
جناب آقای دکتر پرویز درگی نایب رئیس هیات مدیره
سرکار خانم نسرین مهرآئین عضو اصلی و خزانه دار هیات مدیره
جناب آقای مهندس حمید مسگرپور طوسی دبیر و عضو اصلی هیات مدیره
جناب آقای مهندس سعید امامی عضو اصلی هیات مدیره
سرکار خانم دکتر افسر تدین خواه عضو علی البدل
جناب آقای مسعود غنی زاده بازرس اصلی
جناب آقای رضا خوش دامن بازرس علی البدل
دوره هشتم هیأت مدیره
شروع: 22/12/1395 پایان: 22/12/1398
نام و نام خانوادگی سمت
جناب آقای دکتر حسین وظیفه دوست رئیس هیات مدیره
جناب آقای دکتر پرویز درگی نایب رئیس هیات مدیره
جناب آقای رضا خوش دامن دبیر هیات مدیره
سرکار خانم دکتر  افسر تدین خواه عضو  اصلی هیات مدیره
سرکار خانم نسرین مهرآئین خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره
سرکار خانم زهره دهدشتی شاهرخ عضو علی البدل
جناب آقای علیرضا داداشی عضو علی البدل
جناب آقای حمید مسکرپورطوسی بازرس اصلی هیات مدیره
جناب آقای اسماعیل سعادت فرد بازرس علی البدل