دوره نهم در حال فعالیت

نام و نام خانوادگی

سمت شروع خاتمه

شبکه های اجتماعی

جناب آقای دکتر محمدهادی عسگری

رئیس هیات مدیره 1400

سرکار خانم دکتر افسر تدین خواه

نایب رئیس هیات مدیره

1400

جناب آقای دکتر سید سعید میرواحدی عضو اصلی و خزانه دار

1400

جناب آقای دکتر محمدرضا انبیائی

دبیرکل 1400

جناب آقای دکتر علی بنیادی نائینی

عضو اصلی هیات مدیره

1400

جناب آقای دکتر امید اشکانی عضو اصلی هیات مدیره

1400

جناب آقای دکتر علیرضا داداشی

بازرس اصلی هیات مدیره

1400

جناب آقای دکتر اسماعیل سعادت فرد

بازرس علی البدل

1400

جناب آقای دکتر پرویز درگی

مشاور عالی انجمن

1400

جناب آقای مهندس اسمعیل غلامی

عضو هیات مدیره

1400

دوره نهم از تاریخ 13/11/1398 الی 15/12/1400

نام و نام خانوادگی

سمت شروع خاتمه  
جناب آقای دکتر پرویز درگی رئیس هیات مدیره و عضو اصلی 98 1400

جناب آقای دکتر محمدهادی عسگری

نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره 98

1400

جناب آقای دکتر محمدرضا انبیائی

دبیرکل 98 1400

جناب آقای مهندس علی بنیادی

خزانه دار و عضو اصلی 98

1400

جناب اقای مهندس عبدالحسین کرم پور عضو اصلی هیات مدیره 98

1400

جناب آقای مهندس سید سعید میرواحدی

عضو اصلی هیات مدیره 98 1400

سرکار خانم دکتر افسر تدین خواه

عضو علی البدل 98

1400

جناب آقای مهندس امید اشکانی

عضو علی البدل 98

1400

جناب آقای مهندس علیرضا داداشی

بازرس اصلی هیات مدیره 98

1400

جناب آقای مهندس اسماعیل سعادت فرد

بازرس علی البدل 98

1400