دکتر محمدهادی عسگری

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا انبیائی

نائب رئیس هیئت مدیره و دبیر کل

دکتر مجتبی مالکی

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

پروفسور محمدرضا حمیدی زاده

عضو هیئت مدیره

پروفسور اسدالله کردنائیج

عضو هیئت مدیره

دکتر علیرضا کوشکی جهرمی

عضو هیئت مدیره

دکتر میثم شفیعی رودپشتی

عضو هیئت مدیره

دکتر امید اشکانی

عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر الهه میگون پوری

عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر اسماعیل سعادت فرد

بازرس اصلی

دکتر علیرضا داداشی

بازرس اصلی