دکتر پرویز درگی

مشاور عالی انجمن

دکتر اسمعیل غلامی

مدیر روابط عمومی انجمن

دکتر افسر تدین خواه

مشاور هیئت مدیره انجمن

مهیا فرزانه

مسئول دبیرخانه