هدف از تشکیل انجمن، گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش مدیریت کسب و کار به منظور توسعه کمي و کیفي نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمینه های مربوط به مدیریت کسب و کار مي باشد. انجمن مدیریت کسب و کار به عنوان یک انجمن غیرانتفاعي و در جهت فعالیت در عرصه مدیریت کسب و کار در زمینه های مشاوره، اطلاع رساني و تحقیق در حوزه مدیریت کسب و کار تاسیس شده است. خدمات انجمن در تمامي سطح کشور با بالاترین کیفیت ارائه مي گردد.