لیست اعضای حقوقی

1401

شرکت ماشین سازی نیرو محرکه

عضو طلائی

تا 1403/04/07

جناب آقای محمد حسن سام خانیانی

عضو پیوسته

تا 1403/03/30

جناب آقای امیر پیمان کنعانی

عضو پیوسته

تا 1403/03/30

جناب آقای روح اله تولایی

عضو پیوسته

تا 1403/03/30

شرکت پترو وفا

سرکار خانم رویا محمدی

عضو پیوسته

تا 1403/03/30

عضو پیوسته

تا 1403/03/30

عضو پیوسته

تا 1403/03/30

شرکت هدف آذر کرمان

عضو طلائی

تا 1403/04/07

سرکار خانم مهدیه سلاجقه

عضو دانشجویی

تا 1403/03/12

جناب آقای امین رضا ودیعتی

عضو وابسته

تا 1403/03/12

جناب آقای محمد مهدی سلاجقه

عضو پیوسته

تا 1403/03/12

شرکت توزیع امیر تجارت آرام باروس

عضو طلائی

تا 1403/05/01

جناب آقای ابوالفضل عشقی

عضو وابسته

تا 1403/05/07

سرکار خانم وجیهه مشهدی

عضو وابسته

تا 1403/05/07

جناب آقای رضا مشهدی

عضو وابسته

تا 1403/05/07

عضو طلائی

تا 1403/05/01

جناب آقای علیرضا قرائی

عضو وابسته

تا 1403/05/07

سرکار خانم مژگان قرائی

عضو وابسته

تا 1403/05/07

تا 1403/05/07