اخبار شعبه استان اصفهان

درباره شعبه

آدرس:  اصفهان ارغوانیه دانشگاه آزاد اسلامی  واحد اصفهان دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت کسب و کار

اعضای شعبه

دکتر کاظم بدیعی خیرآبادی

رئیس شعبه