اخبار شعبه

درباره شعبه

آدرس: مازندران - تنکابن - ولی آباد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن - ساختمان آموزشی جدید - طبقه چهارم - دفتر مدیریت انجمن کسب و کار ایران

شماره تماس: 01135303901

اعضای شعبه

پروفسور حسنعلی آقاجانی کاسگری

رئیس شعبه

دکتر مهدی خداپرست

دبیر شعبه