اخبار شعبه

درباره شعبه

آدرس: ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی

شماره تماس: 05138805349

اعضای شعبه

پروفسور آذر کفاش پور

رئیس شعبه

دکتر رضا لطفی

دبیر شعبه

دکتر ایمان ملک الساداتی

دبیر کمیته توسعه کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان

دکتر سامان اسدیان

دبیر کمیته کسب و کارهای صنعت ساختمان

دکتر حسین وحیدی

دبیر کیته ژئومارکتینگ