1- عضويت پيوسته:

 مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد باشند، می¬توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند. تبصره: بجز رشته مدیریت کسب و کار، دارندگان درجه کارشناسی ارشد یا دکتری در دیگر رشته¬ها، به شرط دارا بودن حداقل پنج سال سابقه مدیریت یا سه سال سابقه عضویت در هیأت علمی دانشگاه¬های معتبر می¬توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

2- عضويت وابسته:

افرادي كه داراي درجه كارشناسي مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و دارای پنج سال سابقه مدیریت (پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی) باشند، می¬توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

3- عضويت دانشجويي:

كليه دانشجوياني كه به شرح بند 1مشغول به ادامه تحصیل می باشند، می توانند به عضویت دانشجویی انجمن درآیند.

4- عضويت افتخاري:

شخصيت هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه هاي مورد توجه انجمن حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن، كمك هاي مؤثر و ارزنده¬اي نموده باشند.