شرايط عضويت: 1- عضويت پيوسته مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد باشند، می¬توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند. تبصره: بجز رشته مدیریت کسب و کار، دارندگان درجه کارشناسی ارشد یا دکتری در دیگر رشته¬ها، به شرط دارا بودن حداقل پنج سال سابقه مدیریت یا سه سال سابقه عضویت در هیأت علمی دانشگاه¬های معتبر می¬توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند. 2- عضويت وابسته افرادي كه داراي درجه كارشناسي مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و دارای پنج سال سابقه مدیریت (پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی) باشند، می¬توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند. 3- عضويت دانشجويي كليه دانشجوياني كه به شرح بند 1مشغول به ادامه تحصیل می باشند، می توانند به عضویت دانشجویی انجمن درآیند. 4- عضويت افتخاري شخصيت هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه هاي مورد توجه انجمن حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن، كمك هاي مؤثر و ارزنده¬اي نموده باشند.

 مزایای عضويت:

دریافت کارت عضویت 
درج اطلاعات اعضا در وبگاه انجمن
دریافت خبرنامه الکترونیکی انجمن
شرکت در گردهمایی های علمی و عمومی به صورت رایگان
شرکت در گردهمایی های تخصصی کمیته های انجمن به صورت رایگان
برخورداری از تخفیف ویژه اعضا برای ثبتنام در سمینار ها، کنفرانس ها و دوره های آموزشی
برخورداری از تخفیف ویژه اعضا جهت خرید کتاب های انجمن
برخورداری از حمایت انجمن برای انجام انواع کارهای پژوهشی و انتشاراتی