عضويت حقوقي کلیه اشخاص حقوقی كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط با اهداف و وظایف انجمن فعاليت دارند، مي توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره: اعضاي حقوقي، به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي شوند.