نهادهای علمی، همواره با مشارکت و هدف گذاری های بزرگی از سوی اساتید برجسته و دغدغه مندان اصلی در حوزه مورد نظر طراحی و تشکیل می شود. بر هیچ کس پوشیده نیست که با توجه به حجم منابع موجود در ایران عزیز، همواره ضعف مدیریت در بخش های مختلف در کشور دیده می شود و ایجاد نهادهای علمی برجسته به منظور بهبود این شرایط، اولویتی قابل درک و غیرقابل اغماض است. اساتید برجسته ای از مجموعه مدیران پر سابقه اجرائی در سال 1375 گرد هم آمدند تا این نهاد علمی را با عنوان انجمن مدیریت اجرائی ایران ایجاد نمایند. در سال 1376 مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دریافت کرد و پس از یک دوره موفق فعالیت با تغییر نام به انجمن مدیریت کسب و کار ایران، سطحی جدید از فعالیت را آغاز کرد.