جناب آقای دکتر علیرضا داداشی بازرس انجمن مدیریت کسب و کار ایران

سرکار خانم دکتر زهره مستوفی‌فر رئیس کمیته دانشجویی انجمن مدیریت کسب و کار ایران

جناب آقای دکتر مسعود کیماسی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر شهریار عزیزی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای دکتر فریز طاهری کیا عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

جناب آقای مهندس رضا خوش‌دامن عضو هیات علمی مشاوره سازمان مدیریت صنعتی

جناب آقای علی اکبر تورانیان رئیس هیأت مدیره انجمن ناشران دانشگاهی ایران