جناب آقای پروفسور محمدرضا حمیدی زاده عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای دکتر ناصر صنوبر عضو هیأت علمی دانشگاه سراسری تبریز

جناب آقای دکتر ابوالفضل دانائی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد سمنان

جناب آقای دکتر محمد امین ترابی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

سرکار خانم دکتر ژاله معماری عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

جناب آقای  دکتر محمدهادی عسگری عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تنکابن – نایب رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران