جناب آقای دکتر محمدحسن توسلی رئیس کمیته کسب و کارهای تعاونی انجمن مدیریت کسب و کار ایران – دبیر کمیته

جناب آقای دکتر مرتضی نظری مدرس دانشگاه تهران  

جناب آقای دکتر علیرضا فضل زاده عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز  

جناب آقای دکتر علی داوری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  

جناب آقای دکتر مهدی صانعی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود  

جناب آقای دکتر بهمن حاجی پور عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی  

جناب آقای دکتر علی بنیادی نائینی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت