به­ نام خدا

اساسنامه انجمن مديريت کسب و کار ایران

 

فصل اول- كليات و اهداف:

ماده 1: به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمی دانش مدیریت اجرایی و توسعه كمّي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مربوط، انجمن مديريت کسب و کار ایران كه از اين پس در اين اساسنامه ” انجمن” ناميده مي­شود، تشكيل مي­گردد.

ماده 2: انجمن، مؤسسه­اي غير انتفاعي است و در زمينه­هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مي­كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيأت مديره آن، نماينده قانوني انجمن مي­باشد.

ماده 3: مركز انجمن در شهر تهران به نشانی خیابان کریم خان زند- نبش خیابان شهید دکتر عضدی (آبان شمالی) ساختمان علامه طباطبایی- طبقه دوم مي­باشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن­هاي علمي ايران مي­تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.

تبصره: هيأت مديره مي­تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصل انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه كثيرالانتشار اعلام شود و كتباً به اطلاع كميسيون انجمن­هاي علمي ايران در معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري برسد.

ماده 4: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدّت نامحدود تشكيل مي­شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران مي­باشد.

فصل دوم- وظايف و فعاليت ها:

ماده 5: به منظور نيل به هدف­هاي مذكور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

1-5- انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملّي و بين المللي توسط محققان و متخصصاني كه به گونه­اي با علم مديريت اجرايي سر وكار دارند.

2-5- همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح­ها و برنامه­هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه­هاي علمي موضوع فعاليت انجمن.

3-5- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.

4-5- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي.

5-5- تشكيل گردهمايي­هاي علمي در سطح ملّي، منطقه­اي، و بين­المللي.

6-5- انتشار كتب و نشريات علمي در رابطه با موضوع فعالیت

فصل سوم- انواع و شرايط عضويت:

1-6- عضويت پيوسته

مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد باشند، می­توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره: بجز رشته مدیریت کسب و کار، دارندگان درجه کارشناسی ارشد یا دکتری در دیگر رشته­ها، به شرط دارا بودن حداقل پنج سال سابقه مدیریت یا سه سال سابقه عضویت در هیأت علمی دانشگاه­های معتبر می­توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

2-6- عضويت وابسته

افرادي كه داراي درجه كارشناسي مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و دارای پنج سال سابقه مدیریت (پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی) باشند، می­توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

3-6- عضويت دانشجويي

كليه دانشجوياني كه به شرح بند 1-6 مشغول به ادامه تحصیل می­باشند، می­توانند به عضویت دانشجویی انجمن درآیند.

4-6- عضويت افتخاري

شخصيت­هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه هاي مورد توجه انجمن حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن، كمك هاي مؤثر و ارزنده­اي نموده باشند.

5-6- عضويت حقوقي

کلیه اشخاص حقوقی كه در زمينه­هاي علمي و پژوهشي مربوط با اهداف و وظایف انجمن فعاليت دارند،    مي­توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره: اعضاي حقوقي، به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي­شوند.

 
ماده 7: هر يك از اعضاي انجمن، سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي­گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي­كند.

تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

 
ماده 8: خاتمه عضويت

عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي­يابد:

1-8- استعفاي كتبي

2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

تبصره: تأييد خاتمه عضويت با هيأت مديره انجمن است.

 
فصل چهارم: اركان انجمن

ماده 9: اركان اصلي انجمن عبارتند از:

الف- مجمع عمومي                          ب: هيأت مديره                      ج: بازرس (بازرسان)

 
الف: مجمع عمومي

ماده 10: مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي­شود.

1-10-  مجمع عمومي عادي، سالي يكبار تشكيل مي­شود و با حضور نصف به علاوه يك از تعداد كل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي­يابد و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر است.

2-10- مجمع عمومي فوق­العاده، برحسب ضرورت، با دعوت هيأت مديره يا دعوت بازرس (بازرسان) و يا با تقاضاي كتبي تعداد يك سوم از اعضاي پيوسته تشكيل مي­شود. مجمع عمومي فوق­العاده با حضور نصف به علاوه يك از تعداد كل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي­يابد و تصميمات آن با رأي دو سوم حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.

3-10- چنانچه در دعوت نخست، جلسه مجمع عمومي رسميت نيابد، جلسه دوم با هر تعداد اعضای پیوسته حاضر در جلسه به رسمیت خواهد رسید. اخذ آرای مجمع عمومی عادی یا فوق­العاده می­تواند به صورت مکاتبه­ای؛ قبل از برگزاری مجمع و بر اساس آیین نامه­ای که توسط هیأت مدیره تدوین می­شود، انجام پذیرد.

4-10- در صورتيكه تشكيل مجمع عمومي عادي بيش از يكبار در سال ضرورت يابد، مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده تشكيل مي­گردد. شرايط دعوت و چگونگي رسميت جلسه و اعتبار تصميمات آن، عيناً مثل مجمع عمومي عادي مي­باشد.

تبصره 1: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي اعم از عادي يا فوق­العاده به صورت كتبي يا آگهي در روزنامه كثيرالانتشار به عمل خواهد آمد. تاريخ تشكيل جلسه نبايد از تاريخ دعوت يا تاريخ آگهي از بیست روز كمتر و از چهل روز بيشتر باشد. دعوت به جلسه دوم نيز به صورت كتبي يا با آگهي در روزنامه كثيرالانتشار با درج دستور جلسه خواهد بود. فاصله دو جلسه مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده نبايد از بیست روز كمتر و از چهل روز بيشتر باشد.

تبصره 2: يك سوم از تعداد كل اعضاي پيوسته مي­توانند مستقيماً اقدام به دعوت براي تشكيل مجمع عمومي فوق­العاده نمايند، مشروط بر آنكه هيأت مديره و نيز بازرس (بازرسان) انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشند. در چنين حالتي، اعضاي متقاضي تشكيل مجمع عمومي فوق­العاده بايستي با اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق­العاده از کمیسیون انجمن های علمی ایران، در آگهي دعوت به مجمع، نسبت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيأت مديره و بازرس (بازرسان) انجمن تصريح نمايند.

تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه مجمع عمومی فوق­العاده منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هيأت رئيسه مجمع عمومي از ميان اعضاي پيوسته متقاضي تشكيل مجمع انتخاب خواهند شد.

تبصره 4: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق­العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات آن با دو سوم آرا معتبر است.

ماده 11: وظايف مجامع عمومي

الف- مجمع عمومی عادی

1-11- انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس (بازرسان)

2-11- تصويب خط مشي انجمن

3-11- بررسي و تصويب پيشنهادات هيأت مديره و بازرس (بازرسان)

4-11- تعيين ميزان حق عضويت اعضای انجمن

5-11- بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه­هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن.

ب- مجمع عمومی فوق العاده

1-11- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

2-11- عزل هیأت مدیره یا بازرسان

3-11- تصويب انحلال انجمن

تبصره 1: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق­العاده با حضور نماینده تام­الاختیار کمیسیون انجمن­های علمی ایران رسمیت می­یابد.

تبصره 2: مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه­اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي­شوند.

تبصره 3: اعضاي هيأت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع عمومي انتخاب مي­شوند.

تبصره 4: اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را براي انتخاب هيأت مديره و بازرس نامزد كرده­اند.

 
پ: هيأت مديره

ماده 12: هيأت مديره انجمن مركب از پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي­البدل مي­باشد كه هر سه سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي­شود.

تبصره1: هيچيك از اعضای اصلی یا علی­البدل هیأت مدیره نمي­توانند بيش از دو دوره متوالي به عضويت هيأت مديره انتخاب شوند.

تبصره 2: حداکثر دو نفر اعضای مشمول تبصره 1، در صورت کسب حداقل سه چهارم آرای حاضران در مجمع عمومی می­توانند برای دوره های دیگر به عضویت هیأت مدیره درآیند.

تبصره 3: مدرک تحصیلی اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن باید مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری باشد.

تبصره4: حق تقدم برای عضویت در هیأت مدیره با اعضای هیأت علمی دانشگاه­های معتبر کشور مطابق با مصوبات کمیسیون انجمن های علمی است.

تبصره 5: حداكثر دو نفر از اعضاي هيأت موسس انجمن، به شرط كسب بيش از پنجاه درصد آراي مجمع عمومي، مي­توانند بدون محدوديت به صورت پي در پي به عضويت هيأت مديره انجمن درآيند.

1-12- عضويت در هيأت مديره افتخاري است.

2-12- هيأت مديره حداكثر تا يك­ماه پس از انتخاب شدن، تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي از ميان خود، نسبت به انتخاب رئيس هيأت مديره، نايب رئيس هيأت مديره، دبير انجمن، و خزانه دار انجمن (جمعاً چهار نفر) اقدام مي­نمايد.

3-12- كليه اسناد تعهّدآور و اوراق بهادار با امضاي خزانه­دار انجمن و يك­نفر از دو نفر رئيس يا نايب رئيس هيأت مديره همراه با مهر انجمن و نامه هاي رسمي با امضاي رئيس يا نايب رئيس هيأت مديره یا دبیر انجمن همراه با مهر انجمن معتبر است.

4-12- هيأت مديره موظف است بر حسب نياز حداقل هر يك ماه يكبار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا دعوت تلفني با تاريخ تشكيل جلسه هيأت مديره حداقل سه روز است.

5-12- جلسات هيأت مديره با حضور اكثريت اعضاي اصلي هيأت مديره، رسميت مي­يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق، معتبر است.

6-12- كليه مصوّبات هيأت مديره ثبت و پس از امضاي اعضاي حاضر در جلسه، در دفتر صورتجلسات هيأت مديره نگهداري مي­شود.

7-12- شركت اعضاي هيأت مديره در جلسات هيأت مديره ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيأت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

8-12- در صورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيأت مديره، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

9-12- شركت بازرس (بازرسان) در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است.

10-12- هيأت مديره موظف است ظرف حداكثر چهارماه پيش از پايان دوره تصدي خود، نسبت به فراخواني مجمع عمومي براي انتخاب هيأت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن هاي علمي ايران ارسال نمايد.

تبصره: هيأت مديره پيشين تا تأييد هيأت مديره جديد از سوي كميسيون انجمن­هاي علمي ايران (معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري) مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده 13: هيأت مديره نماينده قانوني انجمن مي باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

1-13- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي.

2-13- تشكيل گروه­هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آن­ها.

3- 13- هيأت مديره مي­تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غيرمنقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است، انجام دهد.

4-13- جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيأت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا مي­باشد.

5-13- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.

6-13- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل غير.

7-13- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي.

8-13- اجراي طرح ها و برنامه هاي علمي در چهارچوب وظايف انجمن.

9-13- جلب هدايا و كمك­هاي مالي.

10-13- اهداي بورس­هاي تحقيقاتي و آموزشي.

11-13- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

12-13- ارسال گزارش­هاي لازم به كميسيون انجمن­هاي علمي معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

ج: بازرس يا بازرسان انجمن

ماده 14: مجمع عمومي عادي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي­البدل براي مدت سه سال انتخاب مي­نمايد.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان انجمن، بلامانع است.

ماده 15: وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است:

1-15- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي.

2-15- بررسي گزارش سالانه هيأت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي.

3-15- گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي.

تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيأت مديره براي بررسي در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گيرد.

فصل پنجم- گروه­هاي علمی انجمن

ماده 16: انجمن مي تواند گروه­ها و كميته­هاي زير را تشكيل دهد كه بر اساس شرح وظايفي كه از سوي هيأت مديره تعيين مي­شود به فعاليت مي­پردازند:

  • گروه­هاي تخصصي
  • كميته آموزش و پژوهش
  • كميته انتشارات
  • كميته آمار و اطلاعات
  • كميته پذيرش و روابط عمومي
  • كميته گردهمايي هاي علمي

1-16- تهيه و تصويب آيين نامه تشكيل گروه­ها و كميته­ها با هيأت مديره انجمن است.

2-16- انجمن مجاز به تشکیل گروه­ها و کمیته­های دیگری که بر حسب نیاز احساس می­شود، نیز می­باشد.

فصل ششم- بودجه و موارد متفرقه

ماده17: منابع مالي انجمن عبارتند از:

1-17- حق عضويت اعضا

2-17- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره­اي

3-17- دريافت هدايا و كمك­ها

4-17- كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

ماده 18: درآمدها و هزينه­هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن­هاي علمي ايران (معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري) ارسال خواهد شد.

تبصره: سال مالي انجمن از ابتداي فروردين ماه هر سال خورشيدي تا پايان اسفند ماه همان سال خورشيدي مي­باشد.

ماده 19: كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانك­هاي كشور نگهداري مي­شود.

ماده 20: هيچيك از مؤسسان يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آن­ها نمي­توانند مبادرت به انجام معاملات با انجمن نمايند.

ماده 21: كليه مدارك و پرونده­هاي مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليت­هاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي­شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت­دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22: هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمن­هاي علمي ايران (معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري) معتبر خواهد بود.

ماده23: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به­نام انجمن، حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه­ها و احزاب سياسي را ندارند.

ماده 24: در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي، همان مجمع، هيأت تسويه­اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيأت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي­ها، كليه دارايي­هاي منقول و غيرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري به يكي از موسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند.

ماده 25: اصلاحيه حاضر اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 56 زير ماده، و 23 تبصره در جلسه مورخ 01/12/1392 مجمع عمومي فوق­العاده انجمن به تصويب رسيد.

 

محل امضاي هيأت رئيسه مجمع عمومي فوق­العاده (نوبت دوم) مورخ 19/08/1398

 

رئیس مجمع                                               ناظر مجمع

     دکتر حسین وظیفه دوست                       آقای حمیدرضا محمدصادقی

 

  

      ناظر مجمع                                                 منشی مجمع

           دکتر حمید سعیدی                                    مهندس حمید مسکر پورطوس