آقای دکتر حامد جنتی بعنوان رئیس کمیته ژئومارکتینگ انجمن مدیریت کسب و کار ایران در استان گلستان منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر محمد هادی عسگری رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران، آقای دکتر حامد جنتی بعنوان رئ...

ادامه مطلب