برگزاری چهاردهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با تاکید بر اینترنت اشیاء، متاورس و هوش مصنوعی و کسب و کار های الکترونیکی

صدور مجوز برگزاری چهاردهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با تاکید بر اینترنت اشیاء، متاورس و ه...

ادامه مطلب