انجمن مدیریت کسب و کار ایران

آیین نامه شاخه استانی

آيین‌نامه تشکیل شاخه استاني انجمن مديريت اجرايي ایران


ماده 1- نام
نام کامل شاخه استاني (شاخه استان ………………. انجمن مديريت اجرايي ایران) خواهد بود که در این آيین‌نامه به اختصار “شاخه استاني” نامیده می‌شود.
تبصره: با تصویب هیات‌مدیره انجمن، در یک استان می‌توان برای برخی از شهرستان‌ها نیز به‌طور جداگانه شاخه شهرستان تاسیس نمود.

ماده 2- هدف
هدف از تشکیل شاخه استاني انجمن مديريت اجرايي ایران، جذب علاقمندان به انجام فعالیت‌های علمی مرتبط با اهداف انجمن مديريت اجرايي ایران در استان ……………….. می‌باشد.

ماده 3- عضویت
کلیه علاقمنداني که شرایط عضویت انجمن مديريت اجرايي ایران را داشته باشند می‌توانند مطابق با آیین‌نامه عضویت و پس از واریز وجه حق عضویت به حساب انجمن و ارسال مدارک برای کمیته عضویت، علاوه‌بر عضویت در انجمن، به عضویت شاخه استاني انجمن مديريت اجرايي ایران در استان محل اقامت خود نیز درآیند.

ماده 4- نماینده انجمن مديريت اجرايي ایران
4-1- برای تشکیل شاخه استاني لازم است یکی از اعضاي پیوسته و علاقه‌مند انجمن، به عنوان نماینده‌ انجمن در استان حضور داشته و مسئولیت شاخه استانی انجمن را بپذیرد.
4-2- نماینده انجمن در استان موظف است که فرم تعهدنامه پیش بینی شده در پیوست این آیین‌نامه را امضا و در طول مدت نمایندگی براجرای آن نظارت کامل داشه باشد.
4-3- حکم نماینده انجمن در هر استان به پیشنهاد کمیته‌ي پذيرش و روابط عمومي انجمن و تصویب هيات مديره انجمن و با امضاي ريیس هيات مديره انجمن به مدت 2 سال صادر می‌گردد.
4-4- برای تشکیل شاخه استانی نماینده بایستی حداقل 10 نفر عضو پیوسته را جذب نموده و این افراد را به عنوان اعضای موسس شاخه استانی معرفی نموده باشد.

ماده 5- هيات رئیسه شاخه استاني
5-1- اجرای کلیه امور شاخه استاني در قالب سیاست‌ها، برنامه‌ها و انواع آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب انجمن مدیریت اجرایی ایران، توسط هيات رئیسه شاخه استانی انجام می‌پذیرد.
5-2- اعضاي هيات رئیسه شاخه استاني هر ساله و برای مدت یک سال، با رای مخفی اعضاي شاخه استانی انتخاب می‌شوند. افراد هيات رئیسه شاخه استاني یک استان باید مقيم آن استان باشند.
5-3- انتخابات 5 نفر عضو هيات رئیسه شاخه استاني، و 2 نفر عضو علی‌البدل زیر نظر هیاتی متشکل از نمایندگان کمیته‌ي پذيرش و روابط عمومي و نماینده انجمن مديريت اجرايي ایران در سطح استان برگزار می‌شود.
5-4- در اولین جلسه هيات رئیسه، انتخابات داخلی هيات رئیسه جهت انتخاب ريیس و دبیر انجام می‌شود. حکم ریاست شاخه استاني با اطلاع و هماهنگی هيات مديره انجمن و با امضاي ريیس هيات رئیسه انجمن صادر می‌گردد.
5-5- نماینده انجمن می‌تواند عضو هیات رئیسه بوده و به‌عنوان رئیس یا دبیر نیز انتخاب گردد. در غیر این صورت فقط به عنوان ناظر در جلسات شرکت خواهد نمود.
5-6- تا انتخاب هيات رئیسه بعدی، هيات رئیسه سابق به کار خود ادامه خواهد داد.

ماده 6- وظایف اعضاي هيات رئیسه شاخه استاني
6-1- هدایت و مدیریت فعالیت‌های شاخه استانی برطبق موازین قانونی و ضوابط انجمن مديريت اجرايي ایران به‌عهده‌ي ريیس هيات رئیسه می‌باشد. حضور نماینده انجمن مديريت اجرايي ایران در جلساتی که منجر به تصمیمات تعهد‌آور برای انجمن مديريت اجرايي ایران می‌گردد، الزامی است و نماینده موظف است که اینگونه موارد را با هیات مدیره انجمن هماهنگ نموده و مجوزهای لازم را اخذ نماید. ريیس هيات مديره می‌تواند انجام بخشی از وظایف خود را به یکی از اعضای هيات رئیسه به عنوان دبیر محول نماید؛ اما در هر حال مسئولیت امور شاخه استانی به‌عهده‌ي ريیس هيات مديره خواهد بود.
6-2- در غیاب ريیس، دبیر هيات رئیسه مسئولیت برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات هيات رئیسه را به‌عهده خواهد داشت.
6-3- دبیر هيات رئیسه مسئولیت تنظیم دستور جلسه و تهیه صورت جلسات هيات رئیسه را به‌عهده دارد. همچنین تهیه گزارش فعالیت‌های فصلی و سالانه شاخه استانی برای ارائه به هیات مدیره انجمن مدیریت اجرایی ایران و ارائه در جلسه انتخابات سالانه توسط دبیر هيات رئیسه انجام می‌شود. این گزارش، با تایید ريیس در اختیار نماینده انجمن قرار می‌گیرد تا از طریق ایشان برای انجمن مديريت اجرايي ایران ارسال شود.
6-4- نماینده انجمن موظف است که در پایان هر ماه گزارش صورت‌جلسات ماهیانه هیات ‌رئیسه و در پایان هر فصل گزارش عملکرد فصل و در پایان هر سال گزارش عملکرد سالیانه را برای هیات مدیره انجمن مدیریت اجرایی ایران ارسال نماید.
6-5- کلیه درآمدهای ناشی از حق عضویت و یا کمک‌های مالی دریافتی از حامیان مالی و سایر موارد مشابه بایستی مستقیماً به حساب انجمن مدیریت اجرایی ایران واریز گردد.
6-6- درصدی از درآمدهای ناشی از حق عضویت و حمایت‌های مالی که به حساب انجمن واریز شده است به صورت ادواری جهت پیشبرد اهداف شاخه استانی به حساب تنخواه‌گردان شاخه استانی واریز می‌گردد، در این راستا هیات رئیسه بایستی یک حساب مشترک تنخواه‌گردان با نمایندی، شاخه استانی ایجاد نماید. هرگونه برداشت از این حساب بایستی با حداقل دو امضا بوده و یکی از امضاها توسط نماینده انجمن یا رئیس هیات رئیسه صورت پذیرد.
تبصره: درصد سهم شاخه‌های استانی هر ساله توسط هیات‌‌مدیره انجمن تعیین و به شاخه‌های استانی اعلام می‌گردد.
6-7- برنامه و بودجه سالانه شاخه استانی برای انجام فعالیت‌های مورد نظر با تنظيم ريیس هيات رئیسه و با تايید نماینده انجمن به خزانه‌داری انجمن مدیریت اجرایی ایران تسلیم می‌شود تا مراحل تصویب برنامه و تخصیص بودجه مصوب از سوی انجمن انجام شود. بودجه تخصیص یافته برای اجرای برنامه‌های مصوب شاخه استانی با نظارت نماینده انجمن قابل هزینه خواهد بود. نماینده انجمن بایستی در پایان هر دوره گزارش هزینه‌های انجام شده را همراه با مدارک مربوط برای خزانه‌دار انجمن ارسال نموده و تایید آن را دریافت نماید. مسئولیت ارايه گزارش مالی فعالیت‌های شاخه استانی در جلسه انتخابات سالیانه شاخه استانی به‌عهده خزانه‌دار انجمن است و مسئولیت صحت هزینه کرد امور مالی شاخه استانی به‌عهده‌ي ريیس هيات رئیسه می‌باشد.
تبصره: هیات رئیسه می‌تواند بخشی از درآمد شاخه استانی را صرف بازاریابی برای توسعه اعضا نماید.
6-8- عقد هرگونه تفاهم‌نامه، قرارداد و نامه‌های تعهدآور در محدوده اختیارات هیات رئیسه و نماینده انجمن نبوده و اینگونه موارد حتماً بایستی از طریق امضاهای مجاز تعریف شده و توسط هیات مدیره انجمن مدیریت اجرایی ایران صورت پذیرد.
6-9- هیات رئیسه شاخه استانی می‌تواند یک سر برگ کاغذی یا الکترونیکی همراه با آرم انجمن طراحی نموده و پس از تصویب در هیات مدیره انجمن برای مکاتبات داخلی غیر تعهدآور از آن استفاده نماید.

ماده 7- کمیته‌های کاری
7-1- هيات رئیسه شاخه استاني می‌تواند جهت پیشبرد اهداف، برنامه‌ریزی و پیگیری امور اجرایی، کمیته‌های زیر را از میان اعضاي شاخه استانی تشکیل دهد:
· کمیته آموزش و پژوهش
· کمیته انتشارات
· كميته پذيرش و روابط عمومي
· كميته آمار و اطلاعات
تبصره 1: هيات رئیسه شاخه استانی میتواند بنا به ضرورت و پس از تصویب هیات مدیره انجمن، نسبت به ایجاد کمیته‌های جدید و یا ادغام کمیته‌های موجود اقدام نماید.
تبصره 2: کلیه کمیته‌های ایجاد شده بایستی هماهنگ با کمیته‌های متناظر خود در تهران فعالیت نمایند.

ماده 8- شورای هماهنگی
8-1- شورای هماهنگی شاخه استانی، متشکل از اعضای هيات رئیسه و مسئولین کمیته‌های کاری هر شاخه استانی است که به ریاست ريیس هيات مديره شاخه استانی و حداقل هر 3 ماه یکبار تشکیل می‌شود و وظیفه آن اجرای هماهنگ برنامه‌های مصوب شاخه استانی می‌باشد.

ماده 9- فعالیت‌های شاخه استانی
9-1- برنامه‌های شاخه استانی باید در آغاز هر دوره و حداکثر تا دو هفته پس از انتخابات به هيات مديره انجمن ارايه گردیده و نظر هیات‌مدیره حداکثر ظرف یک هفته اعلام گردد. در صورتی که پس از یک ماه نظری از طرف هيات مديره صادر نشود، برنامه مصوب تلقی می‌گردد. فعالیت‌های شاخه استانی در طی سال در راستای برنامه‌های تصویب شده خواهد بود.
9-2- شاخه استاني می‌تواند بر حسب مورد در زمینه‌های زیر و یا زمینه‌های مشابه فعالیت نماید:
· برگزاری جلسات سخنرانی علمی، توجیهی و کارگاه‌های آموزشی
· برگزاری بازدید‌های علمی برای اعضا
· هماهنگی برای تسهیل شرکت اعضا در کنفرانس‌های مرتبط با اهداف انجمن
· تهیه و ارسال گزارشات، مقالات و مطالب علمی مناسب جهت چاپ در نشریات انجمن
· تهیه مطالب قابل انتشار از طریق وب‌گاه و نشریات انجمن
· سایر موارد جدید پیشنهادی، پس از ارائه و اخذ تاییدیه‌هیات مدیره انجمن
9-3- درصورتی‌که شاخه استانی بخواهد راساً نسبت به برگزاری کنفرانس‌ها، برگزاری سخنرانی‌های علمی و توجیهی، برگزاری کارگا‌ه‌های آموزشی و امثال آن اقدام نماید. بایستی تک‌تک موارد را با هیات مدیره انجمن مدیریت اجرایی ایران هماهنگ نموده و پس از شفاف‌سازی نحوه اجرا و نحوه مدیریت مالی پروژه و اخذ مجوزهای مربوطه از هیات مدیره انجمن، نسبت به برگزاری موارد یاد شده اقدام نماید

ماده 10- نظارت بر فعالیت‌های شاخه استانی و حمایت انجمن
10-1- فعالیت‌های شاخه استاني تحت نظارت کلی انجمن صورت می‌پذیرد و نظارت نماینده انجمن بر نحوه انجام امور جاری آن ضروری می‌باشد. گزارش فعالیت‌های شاخه استانی هر سه ماه یک بار به هيات مديره انجمن منعکس خواهد شد.
10-2- حمایت انجمن از فعالیت‌های شاخه استانی به شکل‌های زیر انجام می‌شود:
· جلب حمایت موسسات ذي‌ربط برای تخصیص فضای انجام کار
· ارايه مشاوره‌های علمی از طریق کمیته آموزش و پژوهش انجمن
· دعوت از سخنرانان موردنظر برای حضور در برنامه‌های شاخه استانی
· تخصیص بودجه براساس برنامه پیشنهادی شاخه استانی
· هماهنگی و حمایت از برگزاری همایش‌های ذي‌ربط
· انتشار نتایج مطالعات، تحقیقات و فعالیت‌های علمی اعضای شاخه استانی از طریق رسانه‌های مربوط به انجمن
· سایر موارد مصوب در هيات مديره انجمن
10-3- امکان استفاده از نام و لوگوی انجمن، صرفاً درخصوص طرح‌هایی که به تصویب هیات مدیره انجمن رسیده باشد، امکان‌پذیر می‌باشد

ماده 11- جلسات مشترک و ارتباط با انجمن
به منظور هماهنگی فعالیت‌های قابل انجام توسط شاخه‌های ‌استاني و تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های انجمن و اطلاع از نظرات اعضاي شاخه‌های استانی، بنا به نیاز و حداقل سالی یکبار جلسات مشترک بین هيات مديره انجمن و هيات رئیسه شاخه‌های استانی و با حضور نمایندگان انجمن در استان‌ها برگزار خواهد شد.

ماده 12-
این آيین‌نامه در 12 ماده در تاریخ ………………………….. به تصویب هيات مديره انجمن مديريت اجرايي ایران رسید که در مقاطع لازم از سوی هيات مديره قابل بازنگری است.

تعهدنامه

اینجانب………………………فرزند…………………. به شماره شناسنامه……………………….کد ملی………………………………….، ضمن قبولی نمایندگی انجمن مدیریت اجرایی ایران در استان ………………………..، موارد زیر را تعهد می‌نمایم.

1- بدون هماهنگی با هیات مدیره انجمن مدیریت اجرایی ایران، به هیچ وجه از نام و لوگوی انجمن استفاده ننمایم.
2- بر انجام کلیه فعالیت‌های انجمن توسط هیات رئیسه شاخه استانی نظارت نمایم.
3- به عنوان نماینده انجمن مدیریت اجرایی ایران دراستان …………، راساً یا از طریق شرکت حقوقی خود، هیچ‌گونه اقدام مستقلی ننموده و نظارت نمایم که کلیه فعالیت‌های انجمن مدیریت اجرایی ایران در استان در چارچوب اختیارات و فعالیت‌های هیات رئیسه صورت پذیرد.
4- نظارت نمایم که کلیه وجوه مربوط به حق عضویت و کمک‌های مالی حامیان انجمن مستقیماً به حساب انجمن مدیریت اجرایی ایران واریز گردد.
5- بر اجرای آیین‌نامه تشکیل شاخه استانی انجمن مدیریت اجرایی ایران در استان ……………… نظارت کامل داشته باشم.
6- با امضای کلیه صفحات اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی انجمن مدیریت اجرایی ایران (طبق فهرست آمده در زیر)، تعهد می‌نمایم که بر اجرای درست آن در استان نظارت کامل داشته باشم.


نام و نام خانوادگی نماینده:
تاریخ تایید:
امضا:

[hfe_template id='1165']