انجمن مدیریت کسب و کار ایران حامی دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در حسابداری، حسابرسی و امور مالی شد

انجمن مدیریت کسب و کار این حامی معنوی دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در حسابداری، حسابرسی و امور م...

ادامه مطلب