انجمن مدیریت کسب و کار ایران

ماموریت

دوره زمانی (Time Period) (Vision)

این برنامه راهبردي در سال 1398 و با چشم انداز 5 ساله تهیه گردیده است.

چشم انداز (Vision)

تبدیل انجمن مدیریت کسب و کار به عنوان قطب مشاوره، اطلاع رسانی و تحقیق در حوزه مدیریت کسب و کار در سطح خاورمیانه .

ماموریت (Mission)

هدف از تشکیل انجمن، گسترش، پیشبرد و ارتقاي دانش مدیریت کسب و کار به منظور توسعه کمی و کیفی نیروهاي متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه هاي مربوط به مدیریت کسب و کار می باشد. انجمن مدیریت کسب و کار به عنوان یک انجمن غیرانتفاعی و در جهت فعالیت در عرصه مدیریت کسب و کار در زمینه هاي مشاوره، اطلاع رسانی و تحقیق در حوزه مدیریت کسب و کار تاسیس شده است. خدمات انجمن در تمامی سطح کشور با بالاترین کیفیت ارائه می گردد.

ارزش ها (Values)

بیان حقیقت : تمامی تلاش، برنامه ریزي ها، تبلیغات، جلسات، سمینارها و … در انجمن مدیریت کسب و کار، مبتنی بر بیان واقعیت بدون اضافه و یا کم کردن مطالبی به اصل وجودي آن می باشد.

اطلاع رسانی بدون حد و مرز در زمینه مدیریت کسب و کار و خدمات مرتبط با حوزه هاي علمی و پژوهشی، کنگره ها و …

ارائه محصول و خدمات تحقیقاتی و مشاوره اي بر اساس جدید ترین دستاوردهاي جهانی در حوزه مدیریت کسب و کار

مشارکت پذیر : ایجاد محیط مناسب براي مشارکت تمامی ارگان ها و سازمان ها اعم از دولتی و غیر دولتی، اندیشمندان و خیر خواهان، اساتید و دانش پژوهان دلسوز، به نحوي که هر کس هر چه در توان دارد بتواند در راستاي اهداف متعالی انجمن مشارکت کنند. 

قانون مدار : محوریت بخشی به قوانین و مقررات نظام اسلامی و ایجاد زمینه هاي پایدار مبتنی بر قانون براي حمایت از خدمات علمی، فرهنگی و توسعه اي آموزش عالی از اصول اساسی خواهد بود.

کارآفرین : تلاش سازمان یافته براي مدریت اجرایی مبتنی بر کارآفرینی و ایجاد محیط هاي کارآفرین، که منجر به توانمندي آحاد جامعه هدف گردد.

[hfe_template id='1165']