عضویت در انجمن‌ها و مجامع ملی و بین المللی از جمله:

  • کمیسیون انجمن های علمی ایران (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
  • اتحادیه انجمن های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی کشور.
  • شورای انجمن های علمی کشور.
  • کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران.