فصلنامه مدیریت کسب و کار  و کار آفرینی  » فصلنامه‏ ای  علمی دارای مجوز از وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور است، این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مدیریت بازاریابی ،  مدیریت کسب و کار ،  وکار آفرینی   انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیتی است که یافته های مرتبط با موضوعات مهم  ، به روز  و نو در  این حوزه را به زبان فارسی و  انگلیسی منتشر می‌کند. این نشریه بر اساس  مجوز به شماره ثبت ۸۸۸۷۷ مورخه ‏ی 19/7/1400  اداره ‏ی کل مطبوعات داخلی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می ‏گردد.

پروفسور آذر کفاش پور سردبیر-

  • دکتری مدیریت استراتژیک
  • استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران