نشریه مدیریت و چشم انداز آموزش، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی حوزه “مدیریت و مدیریت آموزشی” می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب و سمیم نور بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این نشریه مقالات پژوهشی در  محورهای موضوعی نشریه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

دکتر اسماعیل کاظم پور

سردبیر

  • دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.
  • دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی