چشم‌انداز:

حصول جایگاهی مطمئن برای صاحبان کاروکسب و سرمایه و مرجع مدیریت دانش در حوزه کاروکسب کشور.

ماموریت:

ما با تکیه بر ظرفیت و توان علمی، اجتماعی و فکری اعضا ضمن ارتقاء دانایی مدیران، ماواء و گرانیگاهی برای دستیابی ایشان به آمال و اندیشه‌هایشان هستیم.

ارزش‌ها:

اطمینان – دانایی – منافع مشترک – همدلی – نواندیشی – نتیجه محوری.