جناب آقای دکتر محمدرضا زالی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر محمد فاریابی عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

جناب آقای دکتر سید حبیب الله طباطبائیان عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

جناب آقای دکتر سید محمود حسینی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره)

جناب آقای دکتر سید سعید میرواحدی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) – عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت کسب و کار ایران